skip to Main Content

Algemene Voorwaarden voor www.finton.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.finton.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Studio Finton.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Finton is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Studio Finton.

Studio Finton streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Betalingen

Bij laattijdige betaling zullen de kosten van een raadsman / incassokosten verhaald worden op de koper.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.finton.nl op deze pagina.

Gegevensbescherming / Gegevensverwerking (AVG)

Studio Finton zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en Studio Finton als verwerker.

Studio Finton verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Studio Finton gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de klant.

Studio Finton is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits Studio Finton ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op Studio Finton rusten. Studio Finton blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant.

Studio Finton zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant Studio Finton tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

Studio Finton treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

Studio Finton zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:
(i) het datalek;
(ii) de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
(iii) wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;
(iv) het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;
(v) het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens);
(vi) de technische maatregelen die door Studio Finton zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Studio Finton verstrekt op verzoek van klant nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk voor klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen. Klant is verplicht om Studio Finton actief bij te staan ingeval sprake is van een datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Studio Finton aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de telecomwet.

Back To Top